Jak wybrać zlew ze stali nierdzewnej do kuchni

May 11, 2020
najnowsze wiadomości o firmie Jak wybrać zlew ze stali nierdzewnej do kuchni

  The basics: Stainless steel kitchen sinks contain chromium and nickel, materials that make them truly stainless and resistant to rust. Podstawy: zlewozmywaki ze stali nierdzewnej zawierają chrom i nikiel, dzięki czemu są naprawdę nierdzewne i odporne na rdzę. The sinks come in varying thicknesses: 16 gauge (thicker and higher in quality) to 22 gauge (thinner and less expensive). Zlewozmywaki są dostępne w różnych grubościach: od 16 grubości (grubsza i wyższa) do 22 grubości (cieńsza i tańsza).

 

Advantages: Stainless steel sinks come in a wide range of shapes and sizes, and can be made very large and deep. Zalety: Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej mają szeroki zakres kształtów i rozmiarów i mogą być bardzo duże i głębokie. Depending on the gauge, stainless steel's durability can stand the test of time. W zależności od miernika wytrzymałość stali nierdzewnej może wytrzymać próbę czasu. In fact, hot pots and pans can be loaded directly into a stainless steel kitchen sink without damaging its surface. W rzeczywistości gorące garnki i patelnie można ładować bezpośrednio do zlewu kuchennego ze stali nierdzewnej, nie uszkadzając jego powierzchni. Fragile dishes are also less likely to break when dropped into a stainless steel sink, since it's not as hard as stone. Kruche naczynia również rzadziej pękają po upuszczeniu do zlewu ze stali nierdzewnej, ponieważ nie są tak twarde jak kamień. Aesthetically, these sinks allow for cohesiveness in finishes, since so many modern appliances are stainless steel. Pod względem estetycznym umywalki te zapewniają spójność wykończeń, ponieważ tak wiele nowoczesnych urządzeń jest ze stali nierdzewnej.

 

# zlew # # ze stali nierdzewnej # # fartuch zlew # # undermountsink #